Informace


UBYTOVACÍ ŘÁD hotelu česká FARMA

pro klienty a návštěvníky hotelu "česká FARMA" (dále také jen "hotel" nebo "ubytovatel")

Tento ubytovací řád se vztahuje na ubytování v pokojích Hotelu česká FARMA, na adrese Dolní Dvůr 56, 543 42 Dolní Dvůr (dále jen "ubytovací zařízení"), který provozuje Ing. Milan Mandík, se sídlem Jiráskova 347, Vysoké Mýto 566 01, IČ: 10527435, DIČ: CZ531122124 (dále jen "ubytovatel"), jakož i na další služby poskytované v ubytovacím zařízení jeho hostům a návštěvníkům. Hotel poskytuje služby dle svého zařazení odpovídající úrovni hotelu. Práva a povinnosti smluvních stran smlouvy o ubytování v ubytovacím zařízení, na základě které vznikne ubytovanému a návštěvníkovi (dále též jen "host", "ubytovaný", apod.) právo na přechodné a časově omezené ubytování a poskytování dalších doplňkových služeb, se řídí ustanoveními tohoto ubytovacího řádu a host se s tímto ubytovacím řádem seznámil (a současně ho bez výhrad akceptuje) před uzavřením smlouvy o ubytování na internetových stránkách ubytovatele https://www.ceska-farma.cz., což host potvrzuje vstupem do ubytovacího zařízení, nebo zaplacením zálohy-rezervace na ubytování, nebo zaplacením ceny služby poskytované v ubytovacím zařízení, nebo jiným faktickým úkonem (např. zasláním objednávky rezervace ubytování elektronickou cestou prostřednictvím emailu ubytovateli, zasláním poptávky využití služeb, které se hostům v ubytovacím zařízení poskytují prostřednictvím emailu nebo jiné obdobné
elektronické komunikace adresované ubytovateli, písemnou formou, které byly adresovány ubytovateli, apod.), z něhož bude patrno, že má zájem s ubytovatelem uzavřít smlouvu o ubytování nebo využít služeb, které jsou v ubytovacím zařízení poskytovány, doručením potvrzení rezervace ubytování ze strany ubytovatele.

Všeobecné podmínky uzavření smlouvy o ubytování

Ubytování hostů v hotelu česká FARMA se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení §2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě hotel česká FARMA (dále jen "ubytovatel") poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen "host") se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen "smlouva").

Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně.
K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné potvrzení objednávky rezervace či vyplnění registrační karty. Smlouva o ubytování a smlouva o poskytnutí služeb v ubytovacím zařízení je uzavřena odesláním potvrzení ubytovatele o akceptaci objednávky ubytování (odesláním potvrzení rezervace ubytování) elektronickou cestou, či jiným obdobným způsobem, odesláním potvrzení ubytovatele o akceptaci poskytnutí služeb v ubytovacím zařízení elektronickou cestou, faktickým zahájením ubytování v ubytovacím zařízení (podpisem do knihy ubytovaných) nebo jiným faktickým úkonem, z něhož vyplývá, že host má zájem ubytovací zařízení užívat. Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u
ubytovatele v písemné formě popř. provést rezervaci telefonicky a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou rezervací resp. potvrzením telefonické rezervace dle předchozí věty se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím emailu na adresu ubytovatele nebo poštou zasílanou na adresu hotelu. Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace, vystaví hostovi ubytovací voucher a zálohovou fakturu na zálohu znějící na výši 50% z předpokládané ceny ubytování, kterou zašle hostovi na adresu uvedenou hostem
v objednávce. Ubytovaný je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených v zálohové faktuře. Záloha není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných pět a méně kalendářních dnů před požadovaným dnem nástupu k
ubytování. V takovém případě probíhá úhrada ceny ubytování v plné výši v okamžiku nástupu k ubytování.

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva. 

Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu a/nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v hotelu (dále jen "pochybení"), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany hotelu upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.

1. Host při nástupu k ubytování předloží ubytovateli, či jím pověřené osobě, osobní doklady (platný občanský průkaz, platný cestovní pas, nebo jiný doklad totožnosti) všech ubytovaných osob. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je hotel oprávněn ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb. pro zahraniční klienty. Po předložení dokladu totožnosti obdrží host hotelovou kartu, klíče a bude zapsán do hotelové knihy hostů.  Ubytovaný tímto ubytovateli uděluje souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ubytovateli ceny v souladu s platným ceníkem a řídit se platebními podmínkami hotelu česká FARMA. Úhrada ubytování se provádí předem zálohově, na fakturu nebo po dohodě při nástupu na pobyt. Celkové vyúčtování je při ukončení pobytu, nejdéle však za jednotýdenní pobyt. Cena ubytování je splatná při předložení vyúčtování (host má nárok na vystavení faktury s budoucí splatností pouze v případě, že k tomu bude mít předchozí písemný souhlas ředitele ubytovatele). Ceník přechodného ubytování a ceník poskytovaných služeb je k nahlédnutí na recepci ubytovacího zařízení a současně na internetových stránkách https://www.ceska-farma.cz s tím, že host potvrzuje, že se s ceníkem ubytování a ceníkem poskytovaných služeb seznámil před uzavřením smlouvy o ubytování nebo smlouvy o poskytování služeb a cenu ubytování a služeb poskytovaných v ubytovacím zařízení akceptuje. Ubytovat a uzavřít smlouvu o ubytování mohou pouze osoby starší 18 let ,osoby mladší jak 18 let se mohou ubytovat je s doprovodem rodičů a nebo zákonných zástupců, kteří za ně odpovídají. Výjimkou jsou organizované sportovních a jiné zájmové skupiny, toto však podléhá individuální schválení provozovatelem.

2. Ubytovatel je oprávněn z důvodů zvláštního zřetele hodných poskytnout hostovi jiné než sjednané ubytování, pokud se objednané a potvrzené ubytování svým charakterem a úrovní neodlišuje od původně sjednaného ubytování.

3. Pří ubytování je hostům předán klíč od hlavního vchodu hotelu, klíč od pokoje či apartmánu, klíč od lyžárny/kolárny a klíč od lyžařské skříňky. Dále je hostovi vystavena karta hosta pro konzumaci všech služeb, které nejsou nabízeny All inclusive. Host má právo od této doby používat prostory,které mu byly vyhrazeny k ubytování, užívat společné prostory ubytovacího zařízení a využívat služeb souvisejících s ubytováním. Ubytovatel je povinen odevzdat hostovi prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Host je povinen užívat řádně prostory vyhrazené pro jeho ubytování. Bez souhlasu ubytovatele nesmí host v těchto prostorech provádět žádné změny. Host je povinen při příjezdu na hotel a převzetí pokoje zjistit, zda pokoj nevykazuje závady nebo poškození, které by mělo vliv na jeho pozdější předání, zkontroluje si vybavení apartmánu podle seznamu inventáře , obsah minibaru. V případě viditelných vad, které host neoznámí, se vystavuje možnosti úhrady škody, kterou nemusel zavinit.

4. Host má právo se ubytovat na základě objednaného ubytování nejdříve od 14.00 hodin a nejpozději do 17.00 hodin
daného dne. Ubytovatel do dané doby rezervuje pokoj pro hosta, není-li dohodnuto jinak.                                                                                                                                                                                 

5. Není-li ubytovací doba sjednaná předem jinak, host uvolní a opustí pokoj nejpozději do 10. hodin posledního dne ubytování. V případě, že tak host neučiní ve stanovené lhůtě, může mu ubytovatel účtovat pobyt i za další jednodenní ubytovaní za každý následující den až do skončení ubytování. Host,který se ubytuje před 6. hodinou ranní, uhradí cenu ubytování za celou předcházející noc. V případě, že je apartmán nebo pokoj již dříve rezervovaný a host po skončení ubytování prostory vyhrazené pro jeho ubytování neuvolní, vyhrazuje si ubytovatel právo pokoj užívaný hostem otevřít za účasti tří osob,věci hosta sepsat a následně je uložit na bezpečném místě tak, aby prostor mohl užívat host, který si jej rezervoval (pokud to umožní technické pomůcky, bude o tomto postupu proveden obrazový a zvukový záznam). S tímto postupem ubytovaný souhlasí. Dále bere ubytovaný na vědomí, že pokud z důvodu porušení jeho povinností v souvislosti s uplynutím doby ubytování a neuvolněním prostoru vymezeného pro jeho ubytování nebude možné zajistit uvolnění pokoje výše uvedeným způsobem, odpovídá host ubytovateli za škodu způsobenou ubytovateli, a to včetně ušlého zisku. Odjezd z hotelu před 7.00 hod. ranní je nutno předem ohlásit v recepci. Odjezd v tomto případě musí být tichý, bez zbytečného hluku. Za ubytování a služby hosté platí na konci svého pobytu dle platného ceníku. V případě delšího pobytu je host povinen uhradit svůj účet minimálně jednou za týden. Před odjezdem z hotelu je povinností každého hosta řádně se odhlásit,odevzdat klíče a vyrovnat svůj účet, uhradit veškeré služby, které nebyly zálohově zaplaceny. V případě
ztráty klíče je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci. V případě,že tak neučiní, hotel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče. Za ztracený klíč je hostu účtován poplatek ve výši 2.000 Kč.

6. Požádá-li host před skončením ubytování o prodloužení ubytování a ubytovatel má možnost mu vyhovět, může mu nabídnout i jiný pokoj, než ve kterém byl původně ubytován.

7. Pro návštěvy hostů je vyhrazen společný prostor v přízemí ubytovacího zařízení. Návštěvy v pokojích se mohou přijímat pouze s přechozím písemným souhlasem ředitele hotelu nebo správce hotelu. Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu, je ve všech
ubytovacích zařízení zakázáno. Ve všech ubytovacích prostorách hotelu je zakázána přítomnosti jakéhokoliv zvířete .

8. Host není oprávněn v ubytovacím zařízení bez předchozího souhlasu ubytovatele přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací a nesmí používat v pokojivlastní elektrické spotřebiče, zvláště pro vytápění či ohřev, s výjimkou těch, které slouží osobní hygieně, tj. holících strojků, masážních strojků, vysoušečů vlasů a podobně, pokud jsou tyto elektrické spotřebiče bezpečné a bez vad ohrožujících jejich bezpečný provoz. Host může používat také spotřebiče s malým příkonem, sloužící osobní potřebě, tj. notebooky, tiskárny, nabíječky k videokamerám,
mobilním telefonům a podobně, a to za stejných podmínek, jak jsou výše určeny pro ostatní elektrické spotřebiče. Před použitím infrasauny je host povinen se seznámit s návodem k obsluze a použití infrasauny, který je součástí dokumentace na pokoji s infrasaunou .

9. Host při odchodu z pokoje uzavře okna a vodovodní kohoutky, vypne elektrické přístroje, vytáhne všechny elektrické spotřebiče ze zásuvky, např. nabíječku notebooku, který si přivezl, nabíječku telefonu, apod., (s výjimkou lednice a
dalších spotřebičů, které musí být trvale připojeny do elektrické sítě a jsou v pokoji trvale umístěny ubytovatelem), zhasne světla a vyjme hotelovou kartu ze spínače přívodu elektro a následně pokoj uzamkne a v případě, že ukončuje pobyt, hotelovou kartu i klíče odevzdá v recepci hotelu. Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti mladší
patnácti let v pokoji a ostatních společenských prostorech ubytovacího zařízení bez dozoru dospělých, jinak host odpovídá ubytovateli za škody jimi způsobené, a za újmu na zdraví dětí. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou
odpovědnost jejich zákonný zástupce.

10. Povinností návštěvníků hotelu je dbát na čistotu, pořádek, ohleduplné jednání a chování k ostatním návštěvníkům. Návštěvník hotelu, který poškodí zařízení, nebo způsobí škody v prostorách hotelu, je povinen před odjezdem nahradit způsobenou škodu. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle platných předpisů a je povinen způsobenou škodu uhradit ubytovateli ihned v hotovosti na místě. V případě, že tak host neučiní, bere na vědomí, že
bude jeho jednání možno posuzovat jako trestněprávní a za účelem řešení na místě samém bude ubytovatelem přivolána Policie České republiky. Pokud se skryté poškození na pokoji projeví až po odjezdu hosta je personál povinen o této skutečnosti obratem informovat hosta a poté zaslat doklad na úhradu vzniklé škody, kterou je host povinen uhradit.
Před odjezdem hosta bude provedena kontrola inventáře apartmánu a v případě , že je některý inventář chybí je toto pokojskou ihned oznámeno vedoucímu recepce, který toto s hostem projedná a požádá jej o úhradu vzniklé škody .

11. Ubytovatel neodpovídá ubytovaným hostům za škody na věcech, které nebyly uloženy na místa k tomu určená. Ubytovaný bere na vědomí a souhlasí s tím, že cennosti, finanční hotovost s hodnotou přesahující částku 3.000,- Kč není host oprávněn ponechávat v pokoji (či na jiném místě ubytovacího zařízení) a je povinen si je odložit u ubytovatele ve zvláštním trezoru určeném k ochraně cenností oproti vydání potvrzení o převzetí k úschově s vymezením cenností,
které byly do úschovy převzaty (host bere na vědomí, že ubytovatel nepřevezme do úschovy cennosti a finanční hotovost, jejichž hodnota v souhrnu převyšuje 10.000,-Kč ) .Pro případ porušení tohoto ustanovení neodpovídá ubytovatel hostovi za
škody, ztráty či zničení způsobené při porušení tohoto ustanovení ze strany hosta. Provozovatel hotelu nezodpovídá za zranění a poškození majetku uživatele hotelu, pokud by jejich poškození nezavinil. Neručí také za ztrátu věcí osobní
potřeby.

12. V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. je host povinen dodržovat noční klid a nerušit ostatní ubytované hosty. V případě, že host ani po upozornění ubytovatele či jím pověřené osoby nebude noční klid dodržovat či bude jiným
způsobem jednat tak, že nebude dodržovat základní pravidla slušného a ohleduplného chování, nebo i přes upozornění obyvatele bude host hrubě porušovat dobré mravy, nebo jinak hrubě porušovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu, je ubytovatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy o ubytování a ubytovaný je povinen prostor určený k jeho ubytování okamžitě vyklidit a opustit. V případě, že tak host neučiní, bere na vědomí, že bude jeho jednání možno posuzovat jako trestněprávní a za účelem řešení na místě samém bude ubytovatelem přivolána Policie České republiky. Stejná práva má ubytovatel vůči hostovi i v případě, že se stejným způsobem chovají osoby ubytované s hostem nebo jeho návštěvy. Pro případ odstoupení ubytovatele od smlouvy o ubytování dle tohoto článku ubytovacího řádu je ubytovaný povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši rovnající se počtu zbývajících dohodnutých nocí ubytování ve smlouvě o ubytování uzavřené mezi ubytovatelem a ubytovaným a dohodnuté ceně za jednu noc ubytování. Na tuto smluvní pokutu je ubytovatel oprávněn započíst již zaplacenou cenu ubytování.

13. Ve všech vnitřních prostorech hotelu je přísně zakázáno kouření a jiná manipulace s otevřeným ohněm a pro případ každého jednotlivého porušení tohoto zákazu je host povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč
za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu. Do hotelu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě.

14. Odpadky patří na vyhrazená místa do určených nádob. Ve vnitřních prostorách hotelu se pohybujeme pouze v řádně očištěné obuvi. V případě obutých lyžařských bot použije host pro přístup do hotelu samostatný k tomu určený vchod. Na
pokoje se nesmí odnášet lyže, sáňky, boby a přeskáče. K jejich uložení slouží přidělené prostory v lyžárně, uzamykatelná lyžařská skříňka. Kola se uschovají v suterénu hotelu na místě k tomu určeném. Hosté jsou oprávněni využít zdarma bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím wifi ve všech prostorách hotelu. Ve veškerých prostorách hotelu je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně. Pokud ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do hotelu. Opakování této situace bude důvodem ukončení ubytování takové osoby.

15. Ve všech prostorách hotelu není povolena konzumace vlastních potravin a pití, kromě kojenecké stravy. Je zakázáno vynášení jídla i nápojů mimo prostory jídelny a restaurace.  Konzumace na baru je účtována dle nabídkových cen. Útratu lze připsat na účet hosta, který se vyrovná při ukončení pobytu nebo lze platit hotově či kartou ihned po konzumaci. Strava v režimu polopenze nebo plné penze se vydává v určenou dobu v jídelně hotelu: snídaně 8.00-10.00 hod,večeře 18.00-20.00 hodin.

16. Motorová vozidla hostů ubytovacího zařízení smí být zaparkována jen na místech k tomu určených. V zimním období je
host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí ubytovacího zařízení z hlediska nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem, nebo rampouchy a z hlediska možnostiúrazu na náledí. Hosté jsou povinni vozidla parkovat tak, aby je padající sníh a rampouchy nemohly poškodit. Při čištění parkoviště jsou majitelé aut ubytovaní v ubytovacím zařízení povinni respektovat pokyny správce nebo jiné osoby k přeparkování. V zimním období se doporučuje použít sněžné řetězy,
pokud tomu odpovídá stav vozovky a technické vybavení vozidla. Ubytovatel neprovozuje hlídané parkoviště a neodpovídá tak za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných, nebude-li výslovně
ubytovatelem prohlášené, že takové věci převzal do své úschovy.

17. Ubytovatel a host se dále před uzavřením smlouvy o ubytování dohodli na tom, že host má právo odstoupit od
smlouvy o ubytování v ubytovacím zařízení s tím, že ubytovatel má právo si ponechat část zaplacené zálohy dle
stornovacích poplatků uvedených ve stornovacích podmínkách hotelu česká FARMA.

18. Host bere na vědomí, že ubytovací zařízení je vybaveno záznamovým kamerovým systémem, který snímá některé vnitřní a venkovní společné prostory ubytovacího zařízení a areálu z důvodu zajištění bezpečnosti hostů a jejich majetku. Tento kamerový systém se záznamem snímá prostory v souladu se zákonnou úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kamerový systém není instalován do prostor, které slouží k soukromým účelům (např. pokoje, sprchy, toalety, ...).

19. Stížnosti hostů, návrhy a podněty na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá recepce ubytovacího zařízení nebo na emailu: hotel@ceska-farma.cz . Vyřizování reklamací je stanoveno v reklamačním řádu hotelu česká FARMA.

Recepce je přístupná návštěvníkům od 08:00 do 20:00.
V případě nepřítomnosti odpovědného pracovníka se hosté a návštěvníci mohou telefonicky spojit se správcem hotelu na tel. čísle +420 724 319 412.

20. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit na recepci nebo nejbližšímu zaměstnanci provozovatele hotelu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. V případě onemocnění či poranění hosta hotel na požádání zajistí
lékařskou pomoc. Poplatek za převezení a ošetření si hradí host sám. Výjimkou je situace, kdy je hotel odpovědný za vzniklé onemocnění či poranění hosta.
Hosti se řídí v případě požáru požárními poplachovými směrnicemi a únikovým plánem hotelu .

21. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení hotelu právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby a ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby, jak bylo shora uvedeno. Každý návštěvník se musí při vstupu do hotelu seznámit s ubytovacím řádem a je povinen je
dodržovat.

Ubytovací řád hotelu je závazný pro všechny, kteří chtějí pobývat v areálu hotelu.

Ubytovaný je povinen dodržovat ubytovací a provozní řády, požární a poplachové směrnice, evakuační plán, bezpečnostní a hygienické předpisy, případně dalšími pokyny správce hotelu.

22. Ubytovatel si vyhrazuje právo podmínky vymezené tímto ubytovacím řádem kdykoli měnit a hosty ubytovacího zařízení bude o každé jeho změně vhodným způsobem informovat.

Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1.1.2017 a byl v úplném znění
zveřejněn na internetových stránkách hotelu https://www.ceska-farma.cz a dále je viditelně umístěn na recepci hotelu.

Platební podmínky hotelu česká FARMA

Rezervace pobytu

Na základě objednávky (elektronické, případně emailem či telefonicky) ubytovatel rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi a to po dobu max. 10 dnů. Během této doby je nutné uhradit zálohu (50 % z ceny ubytovaní) na účet hotelu.. Uhrazením zálohy zákazník potvrzuje, že se seznámil s poskytovanými službami, cenou za ubytování a těmito platebními a ubytovacími podmínkami, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi ubytovatelem a zákazníkem. Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a po marném uplynutí lhůty k zaplacení zálohy je rezervace zrušena. Po uhrazení zálohy obdržíte potvrzení rezervace. Pokud dojde k potvrzení objednávky (po ověření kapacity ubytovacího zařízení a sdělení konečné ceny pro hosta) elektronickými prostředky (potvrzený e-mail) nebo fax, je tato objednávka
pro hosta i hotel česká FARMA závazná.

Záloha na ubytování nebo na objednané služby

a) Hotel ubytuje hosta, který uhradil zálohovou platbu ve výši 50% z celkové ceny pobytu dle jeho objednávky. Platba musí být provedena dle data splatnosti uvedené na zálohové faktuře, kterou host obdržel od recepce osobně nebo poštou
(elektronicky, dopisem). Doplatek ceny za pobyt dle uzavřené smlouvy je splatný v den nástupu pobytu. V případě objednání pobytu v kratším termínu než 10 dnů před nástupem pobytu bude uhrazena částka za pobyt ve 100 %  v den nástupu pobytu.

b) Zálohová platba není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných 10 a méně dnů před příjezdem hosta. V tomto případě uhradí host částku v plné výši při příjezdu hosta na recepci hotelu česká FARMA.

c) Rezervaci je možno potvrdit až po samotném připsání financí na účet hotelu, při objednání 5 dnů a méně před nástupem se potvrdí písemně obvyklým způsobem .

d) Po přijetí zálohové platby bude hostovi zaslán dopis (elektronicky nebo písemně dopisem) potvrzující přijetí platby s dalšími informacemi týkající se jeho pobytu. Potvrzující dopis slouží při příjezdu hosta jako možný doklad o složení
zálohové platby. Ve výjimečných případech, kdy host neobdrží včas potvrzující dopis, recepce jej nevyžaduje a host může být ubytován.

e) Na recepci při nástupu pobytu lze uhradit 100 % zálohy za pobyt dle uzavření smlouvy jen ve výše stanovených případech.

f) Po ukončení pobytu, bude hostovi předán daňový doklad stvrzující zaplacení celého uskutečněného pobytu.Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Platba v hotovosti

Hotovostní platba je uskutečněna přímo na recepci hotelu česká FARMA. Po úhradě bude hostovi předán daňový doklad stvrzující zaplacení všech předem objednaných služeb.

Bezhotovostní platba

Úhrada částky bankovním převodem (zálohová platba). Host dá příkaz své bance k převodu požadované částky na účet hotelu:
Č. účtu: 115-4002400217/0100 vedeného u Komerční banky
Variabilní symbol: číslo sdělené recepcí a uvedené pod variabilním symbolem Konstantní
symbol: 308
Po uhrazení zálohové platby na účet dle pokynů recepce Vám bude posláno potvrzení o úhradě.

Faktury

V případě firem se postupuje při objednání služeb stejným způsobem jako u fyzických osob, zálohová faktura bude vystavena na včasně poslanou objednávku s uvedenými veškerými fakturačními údaji, IČO, DIČ , která bude bez DPH. Objednávku zašlete poštou na adresu hotelu nebo elektronicky na hotel@ceska-farma.cz. Vyhotovená faktura Vám bude zaslána po vzájemné kontrole (elektronicky) poštou. Konečné vyúčtování, daňový doklad Vám bude vystaven a zaslán po realizaci služeb, jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude uvedeno datum poslední uskutečněné služby.

Dostane-li se odběratel do prodlení s placením jakékoliv částky, kterou má dle vystavené faktury uhradit, je hotel česká FARMA oprávněn požadovat a účtovat úrok ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení. Zároveň tím není dotčen
nárok hotelu na náhradu vzniklé škody.

Ceny za ubytování a objednané služby jsou smluvní.

Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. ledna 2017Storno podmínky hotelu česká FARMA

Zákazník má právo kdykoliv před začátkem pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od rezervace. Avšak vyhrazujeme si právo tuto skutečnost oznámit minimálně 30 dní před začátkem pobytu. V tomto případě má zákazník nárok na vrácení 100 % již zaplacené zálohy. V případě, že zákazník neoznámí ubytovateli zrušení rezervace do 30. dne před příjezdem, je zákazník povinen zaplatit ubytovateli storno poplatky.

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a
ubytovatelem (=provozovatel hotelu).

Storno poplatek se počítá z celkové výše zálohy. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit
objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (dopis,e-mail). Oznámení o storno služby
(ubytování) musí klient provést písemně (dopis, e-mail) a hotel je povinen písemně hosta informovat o jeho přijetí (dopis, e-mail).

Storno poplatek se účtuje při zrušení pobytu srážkou z celkové částky dle procentní sazby. V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst a upozornění objednatelem na tuto skutečnost, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta:

a) Storno 30 dnů před zahájením pobytu se účtuje poplatek ve výši 30% z celkové ceny zálohy                                      b) Storno 29 -21 dnů před zahájením pobytu se účtuje poplatek ve výši 50% z celkové ceny zálohy                                        c) Storno 20 - 15 dnů před zahájením pobytu se účtuje poplatek ve výši 75% z celkové ceny                                                    d) Storno 14 - do zahájení pobytu se účtuje poplatek ve výši 100% z celkové ceny

V případě, že klient bez předchozího oznámení nedorazí k pobytu a nevyčerpá předem písemně smluvenou službu, účtuje hotel storno poplatek 100% z celkové ceny pobytu a  smlouva na ubytování pozbývá platnosti. Toto platí i u smluvených
pobytů, které se hradí v hotovosti při nástupu na hotel .

Stornopoplatek je smluvní pokutou.

Vrácení uhrazené částky klientem snížené o stornopoplatky provede ubytovatel na účet klienta do 30 dnů od vyřešení storna.

Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty i pro skupinové rezervace.

Storno podmínky vztahující se nevyužité pobytové vouchery, vouchery vydané třetími stranami a změny délky a typu pobytu prostřednictvím voucherů:

Voucherem nazýváme dokument jenž slouží k úhradě pobytu, služeb namísto úhrady fakturou, hotovosti nebo platební kartou.

Pro pobyty prostřednictvím voucheru platí stejné podmínky pro zrušení nebo úpravu rezervace před nástupem jaké jsou
popsány v odstavci: Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta.

Nevyužité vouchery se po uplynutí jejich platnosti stávají neplatnými.

Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. ledna 2017


Ing. Milan Mandík, ředitel hotelu česká FARMA


GDPR

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Fyzická podnikající osoba Ing. Milan Mandík, IČ: 105 27 435, se sídlem Jiráskova 347, 566 01 Vysoké Mýto (dále jen "správce") si tímto z pozice správce osobních údajů dovoluje informovat zákazníka, je-li fyzickou osobou, jako subjekt údajů, o tom, že jeho osobní údaje budou správcem zpracovávány následovně:

· Z důvodu plnění právních povinností správce budou zpracovávány tyto osobní údaje zákazníka:

Jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, rozsah a předmět plnění, případně další povinné údaje dle příslušných právních předpisů

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem plnění povinností, které správci vyplývají z příslušných právních předpisů (např. v oblasti vedení účetnictví). Osobní údaje mohou být správcem předávány třetím stranám, zejména státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů správci povinnost osobní údaje předat. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností, které se vztahují na správce.

· Z důvodu plnění smlouvy, jejíž sml. stranou je zákazník, budou zpracovávány tyto osobní údaje zákazníka:

Jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem zajištění rezervace hotelového pokoje, poskytnutí služeb souvisejících s ubytováním v hotelu a za účelem uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících správci ze smlouvy. Osobní údaje zákazníků mohou být předávány smluvním partnerům správce za účelem výkonu práv a plnění povinností vyplývajících správci ze smlouvy. Správce zpracovává po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy, a to včetně práv souvisejících. Tyto osobní údaje budou zpracovávány rovněž z důvodu provedení potřebných opatření před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely jednání o uzavření smlouvy. Osobní údaje pro tyto účely budou zpracovávány do doby, než dojde k ukončení jednání o uzavření smlouvy.

· Z důvodu oprávněných zájmů správce budou zpracovávány tyto osobní údaje zákazníka:

Jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, rozsah a předmět plnění, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem vymáhání případných nároků správce a možného oslovení zákazníka, s nímž byla uzavřena smlouva, prostřednictvím nabídky na dodávku zboží či služeb správce. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány pro tyto účely po dobu nezbytně nutnou k uplatnění oprávněných zájmů správce.

Správce informuje zákazníka o tom, že je-li zákazníkem právnická osoba, bude správce zpracovávat osobní údaje fyzické osoby jednající v konkrétních případech jménem této právnické osoby, a to z důvodů výše uvedených a v rozsahu jméno a příjmení, pracovní pozice, případně e-mailová adresa a telefonní číslo.

Správce si dovoluje informovat zákazníka, že jeho výše uvedené osobní údaje mohou být jménem správce zpracovávány rovněž zpracovatelem jakožto subjektem odlišným od správce (např. v souvislosti s poskytováním technické podpory, poradenství, zabezpečení majetku správce apod.). Správce sdělí zákazníkovi na požádání totožnost zpracovatelů, jimž byly osobní údaje předány.

Zpracování získaných osobních údajů všech zákazníků správce probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "zákon") a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen "nařízení").

Zákazník je oprávněn požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování, dále má zákazník právo na přenositelnost osobních údajů. Zákazník může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Zákazník může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou zákazníkovi zodpovězeny telefonicky na tel. č. ......724 319 412...................... nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese ............ recepce@otelceskafarma.cz...............................

V případě pochybností o dodržování povinností správce se může zákazník obrátit na správce na tel. č. .........602 487 398 ....................... nebo e-mailové adrese ............mandik@torovm.cz.............................. a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tímto byl zákazník seznámen se svými právy, která mu vyplývají ze zákona a nařízení a byl informován o tom, jaké osobní údaje, pro jaké účely a po jakou dobu budou správcem zpracovávány.