Půjčovna kol a koloběžek

Ceník půjčovny


Kolo + helma 

+příslušenství na 1 den

400 Kč

Koloběžka + helma

+ příslušenství na 1 den

300 Kč

Informace a smluvní podmínky


Smlouva o výpůjčce

Smlouva o výpůjčce

Ing. Milan Mandík Jiráskova 347 566 01 Vysoké Mýto IČO 10527435

a

____________________________________________________________________________dále jen "vypůjčitel"

uzavřeli dle §2193 a následujících Občanského zákoníku v platném znění tuto smlouvu o výpůjčce

 • Předmět smlouvy
 • Předmětem této smlouvy je závazek půjčitele, že přenechává vypůjčiteli po stanovenou dobu za níže uvedených podmínek do užívání vypůjčený předmět:
 • II. Práva a povinnosti půjčitele
 • Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli předmět vypůjčky ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Půjčitel je oprávněn požadovat vrácení předmětu i před skončením doby vypůjčení stanovené touto smlouvou, jestliže vypůjčitel předmět vypůjčky neužívá řádně nebo jestliže jej užívá v rozporu s účelem stanoveným touto smlouvou nebo jestliže je půjčitel mimořádně nutně potřebuje.
 • III. Práva a povinnosti vypůjčitele
 • Vypůjčitel je povinen užívat předmět vypůjčky řádně a chránit ho před poškozením, ztrátou nebo zničením. Vypůjčitel nese odpovědnost za všechna poškození, ztráty nebo zničení a jiné újmy na předmětu vypůjčky a jeho příslušenství, které je mu na základě této smlouvy zapůjčeno. Vypůjčitel nesmí přenechat předmět vypůjčky k užívání jiné osobě. Pokud tak učiní, odpovídá za způsobené škody, jako by je způsobil sám. Vypůjčitel se zavazuje uhradit půjčiteli jakékoliv způsobené škody dle doporučených maloobchodních cen oficiálních dovozců jednotlivých komponentů v ČR. Vypůjčitel je povinen do skončení doby vrátit předmět vypůjčky nepoškozený na místo určené půjčitelem. Vypůjčitel je povinen do skončení doby vrátit předmět vypůjčky v čistém stavu nebo uhradit poplatek 100 Kč za čištění předmětu vypůjčky (např. jízdního kola)
 • . IV. Doba výpůjčky
 • od __ . __ . ____ od __ : __ hod do __ : __ . ____ do __ : __ hod
 • Za vrácení předmětu vypůjčky později než je sjednaná doba vypůjčky se vypůjčitel zavazuje uhradit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč. za každou započatou hodinu prodlení. Pokud není ujednáno jinak. V případě, že vypůjčitel nevrátí předmět vypůjčky, zavazuje se uhradit půjčiteli doporučenou maloobchodní cenu předmětu výpůjčky, která je uvedena v oficiálním ceníku.
 • V. závěrečná ustanovení
 • Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou formou písemných, oboustranně potvrzených dodatků. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Hotel Česká Farma Výpůjčitel

......................................................... ................................................

Půjčovní řád půjčovny kol a koloběžek

Provozovatel: Ing. Milan Mandík Jiráskova 347 Vysoké Mýto 56601 IČO: 10527435

Tel: +420 602 48 398

Půjčovní řád půjčovny kol a koloběžek

 • Zákazník používá kola/koloběžky a sportovní výzbroj, jejiž převzetí potvrdil svým podpisem na výpůjční smlouvě.
 • Podmínkou pro uzavření smlouvy je ,že smlouvu může uzavřít pouze osoba starší 18- ti let. Půjčovné je splatné v den zapůjčení ( v v případě rezervace v den rezervace ,pokud se strany nedohodnou jinak).
 • Při překročení smluvené doby se zákazník zavazuje zaplatit smluvenou cenu půjčovného za jím převzaté kolo/ koloběžky a sportovní výzbroj a to za každý započatý den prodlení s vrácením.
 • V případě,že zákazník nevrátí půjčené kolo/koloběžku a sportovní výzbroj do 10-ti dnů od posledního dne vypůjčení, je pronajímatel oprávněn požadovat náhradu v plné hodnotě zapůjčeného kola/koloběžky. Hodnotu stanoví pronajímatel + smluvní pokutu.
 • Při předčasném vrácení kola/koloběžky nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části půjčovného.
 • Při poškození kola/koloběžky ,nebo sportovní výzbroje, která vznikla nesprávným použitím ,nebo úmyslným poškozením i jinou osobou, hradí zákazník plnou škodu.
 • Při ztrátě nebo odcizení kola/koloběžky ,popř. sportovní výzbroje, uhradí zákazník skutečnou cenu ,kterou stanoví pronajímatel.
 • Kolo/koloběžka a sportovní výzbroj musí být při vrácení očištěna od hrubých nečistot.
 • Pokud tomu tak nebude, pronajímatel je oprávněn účtovat poplatek za vyčištění ve výši 200,- Kč.

Poučení pro zákazníky:

- Kolo/koloběžka je určeno pro jízdu na zpevněných komunikacích.

- Na kole/koloběžce je zakázáno jezdit smykem, brzdění musí být přerušované bez blokování brzd.

- Ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu je kolo/koloběžka účastníkem provozu a proto je povinností pro osoby mladší 18-ti let používat bezpečnostní přilbu.

- Při jízdě na kole/koloběžce doporučujeme používat bezpečnostní přilbu.

- Před zapůjčením kola/koloběžky musí být zákazník poučen o technice jízdy a s kolem/koloběžkou seznámen.

- Jízda na vypůjčeném kole/koloběžce je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené zákazníkem ,ani za zdraví zákazníka po celou dobu výpůjčky.

- Je-li na kole/koloběžce zjištěna závada, nesmí být kolo/koloběžka do odstranění závady zapůjčena zákazníkovi.

- Před předáním kola/koloběžky si zákazník ověří a vyzkouší ,je-li na kole/koloběžce vše v pořádku( brzdy,řízení..) Pak teprve může zákazník vyjet na trasu.

- Při vrácení kola/koloběžky je zákazník předává pracovníkovi půjčovny nebo zařízení, kde si jej vypůjčil ,který zkontroluje technický stav a případné poškození.

- Výpůjčitel nepřenechá kolo/koloběžku třetí osobě,případně odpovídá za vzniklou škodu touto osobou.

............................................................

Datum a podpis zákazníka

Volnočasové aktivity

ZIMA

 • sjezdové lyžování - na lyžích na sjezdovku přímo z hotelu a zpět - Ski family Dolní Dvůr, nenáročná sjezdovka s kompletním zázemím (lyžařská škola, dětský vlek,půjčovna,...) a večerním lyžováním, Luisino údolí přes kopec, Kněžický vrch, Herlíkovice,Bubákov, Černý
  Důl 8km, Jánské lázně 15km, Pec pod Sněžkou,...
 • běžecké lyžování - přímo u hotelu vlastní upravovaný běžecký okruh 1,5km dlouhý, kousek od hotelu běžecké trasy s napojením na krkonošskou magistrálu, běžecké tratě v okolí rybníku Kačák v areálu Vejsplachy ve Vrchlabí denně osvětleny do 20h a uměle zasněžovány
 • funpark Sněhulák - Vrchlabí, Kněžice - Funpark nabízí snowtubing, airboard (kluzák plněný vzduchem), lyžařskou školu, půjčovnu lyžařského vybavení, na děti tu také čeká maskot sněhulák a občas i Krakonoš
 • bruslení- v případě příznivého počasí pod hotelem ve Ski family, zimní stadion ve Vrchlabí,
 • sáňkování,bobování a jiné zimní radovánky - přímo u hotelu mírné upravované svahy pro nejmenší
 • golfový trenažér ve Vrchlabí
 • krytý bazén v Jilemnici, Špindlerův mlýn, Jánské lázně
 • vyhlídkové lety nad Krkonošemi na letišti v Lánově (6km)
 • jezdectví - Kněžická chalupa, U šťastného kopýtka, Alba galant
 • bowling - Vrchlabí (Hartaclub, Victory club, Euro-air camp)
 • horolezecká stěna Vrchlabí - MANGO

Hosté hotelu si mohou svoji lyžařskou výstroj uložit do vyhřívaných, uzamykatelných skříněk v lyžárně . Každý pokoj i apartmán má svoji skříňku.

Pěkné video i užitečné informace naleznet zde : https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10401441361-bezkotoulky/214471292050045


LÉTO

 • antuková hřiště na tenis, líný tenis, volejbal, nohejbal, bandminton, basketbal,
 • travnaté hřiště na fotbal
 • dětské hřiště
 • vlastní vodní nádrž s možností rybolovu
 • minifarma ( ovce, zakrslé kozy, poník,...)
 • cyklotrasy i turistické trasy v okolí hotelu (nedaleko chalupa Apalucha, Tetřeví boudy, ....)
 • golfové hřiště v Prosečné (12km od hotelu), golfový trenažér ve Vrchlabí
 • krytý bazén v Jilemnici, koupaliště ve Vrchlabí (8km)
 • vyhlídkové lety nad Krkonošemi na letišti v Lánově (6km)
 • jezdectví- Kněžická chalupa, U šťastného kopýtka, Alba galant
 • in-line stezka Vrchlabí - Prostřední Lánov
 • bowling- Vrchlabí (Hartaclub, Victory club, Euro-air camp)
 • horolezecká stěna Vrchlabí - MANGO
 • nedaleká horská střediska: Jánské lázně, Pec pod Sněžkou,....
 • houbaření v okolních lesích KRNAPU

Přímo v hotelu lze půjčit sportovní potřeby, kola uschovat do kolárny, k zapůjčení cyklovozík
Chariot (nutno zamluvit předem), okolí vhodné pro pikniky.

Hotel je jedním z míst v razítkovací hře Pohádkové Krkonoše. Bližší info na:  http://www.pohadkove.krkonose.eu/