Storno podmínky

Storno podmínky hotelu česká FARMA

Zákazník má právo kdykoliv před začátkem pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od rezervace. Avšak vyhrazujeme si právo tuto skutečnost oznámit minimálně 30 dní před začátkem pobytu. V tomto případě má zákazník nárok na vrácení 100 % již zaplacené zálohy. V případě, že zákazník neoznámí ubytovateli zrušení rezervace do 30. dne před příjezdem, je zákazník povinen zaplatit ubytovateli storno poplatky.

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a
ubytovatelem (=provozovatel hotelu).

Storno poplatek se počítá z celkové výše zálohy. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit
objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (dopis,e-mail). Oznámení o storno služby
(ubytování) musí klient provést písemně (dopis, e-mail) a hotel je povinen písemně hosta informovat o jeho přijetí (dopis, e-mail).

Storno poplatek se účtuje při zrušení pobytu srážkou z celkové částky dle procentní sazby. V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst a upozornění objednatelem na tuto skutečnost, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta:


  • Při zrušení pobytu méně než 30dní, před příjezdem, činí storno poplatek 50% z celkové ceny

V případě, že klient bez předchozího oznámení nedorazí k pobytu a nevyčerpá předem písemně smluvenou službu, účtuje hotel storno poplatek 100% z celkové ceny pobytu a smlouva na ubytování pozbývá platnosti. Toto platí i u smluvených
pobytů, které se hradí v hotovosti při nástupu na hotel. Stornopoplatek je smluvní pokutou. Vrácení uhrazené částky klientem snížené o stornopoplatky provede ubytovatel na účet klienta do 30 dnů od vyřešení storna.

Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty i pro skupinové rezervace.

Storno podmínky vztahující se nevyužité pobytové vouchery, vouchery vydané třetími stranami a změny délky a typu pobytu prostřednictvím voucherů:

Voucherem nazýváme dokument, jenž slouží k úhradě pobytu, služeb namísto úhrady fakturou, hotovosti nebo platební kartou.

Pro pobyty prostřednictvím voucheru platí stejné podmínky pro zrušení nebo úpravu rezervace před nástupem jaké jsou
popsány v odstavci: Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta.

Nevyužité vouchery se po uplynutí jejich platnosti stávají neplatnými.

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a ubytovacího poukazu (voucheru).

Podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. ledna 2022


Ing. Milan Mandík, ředitel hotelu ČESKÁ FARMA