Storno podmínky

Storno podmínky hotelu česká FARMA

Storno podmínky, zánik závazku

  • Objednatel může od Smlouvy kdykoliv před započetím poskytování služeb dle specifikace v souladu s čl. I. odst. 1 Smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bylo Poskytovateli doručeno písemné oznámení Objednatele o odstoupení. Objednatel je v tomto případě povinen zaplatit Poskytovateli odstupné (dále jen ,,storno poplatek''), jehož splatnost nastává dnem doručení písemného oznámení Objednatele o odstoupení. Storno poplatek představuje náhradu za marně blokovaný avšak nerealizovaný termín, případně i náhradu již vynaložených nákladů Poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn jednostranně započíst storno poplatek na veškeré finanční částky které již od Objednatele obdržel, popřípadě je Poskytovatel oprávněn příslušný nedoplatek storno poplatku vymáhat po Objednateli.

  • Oznámení storna pobytu ze strany Objednatele:

více než 60 dnů před nástupem --- 20% z celkové ceny
30-59 dnů před nástupem --- 40% z celkové ceny
15-29 dnů před nástupem --- 60% z celkové ceny

6-14 dnů před nástupem --- 80% z celkové ceny

Méně než 5 dnů před nástupem -- 100% z celkové ceny

Tj. výše storno poplatku je odvislá od délky časového období uplatňovaného storna před termínem počátku zahájení poskytování služeb dle specifikace v čl. I. odst. 1 této Smlouvy, jakož i od výše finanční odměny smluvené dle čl. II odst. 1 této Smlouvy.

  • Poskytovatel si vyhrazuje právo vyžádat si zaplacení stornopoplatků i v případě závažných důvodů jako nemoc, povolávací rozkaz, živelné pohromy apod. Pro tento případ je ze strany Poskytovatele Objednateli doporučeno sjednat kvalitní pojištění proti stornopoplatkům a nárokovat náhradu na pojišťovně.
  • Změna termínu (pokud není domluveno jinak) se považuje za stornování pobytu a následnou novou objednávku.
  • Odběratel 5 dnů před příjezdem uvede přesný počet ubytovaných osob. Snížení dohodnutého počtu ubytovaných oproti čl. I. odst. 1. této Smlouvy se považuje za částečné storno a stornopoplatky se platí, pokud je celkový počet studentů oproti smluvně dohodnutému počtu nižší o 10 % a více. Avšak v případě nenahlášení přesného počtu v určené době (5 dnů před příjezdem) jsou stornopoplatky, v případě nižšího počtu než objednaného (tedy i s rozdílem menším než 10 %) účtovány v plné výši.
  • Za nevyčerpané objednané dodávky zboží a služeb a za změny objednaných služeb v průběhu poskytování služeb dle specifikace obsažené v čl. I. odst. 1 Smlouvy Poskytovatel neposkytuje žádnou finanční náhradu.
  • V případě dřívějšího odjezdu hosta/hostů (nemoc, úraz apod.) nemá Objednatel nárok na vrácení peněz, po dohodě s provozovatelem je možné za tohoto hosta/hosty zajistit přiměřenou výměnu.

Podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. ledna 2022


Ing. Milan Mandík, ředitel hotelu ČESKÁ FARMA